Algemeen

Het GIANTT project is een regionaal samenwerkingsverband tussen zorg en wetenschap gericht op de kwaliteit van zorg voor mensen met type 2 diabetes. In dit project worden al sinds 2004 gegevens verzameld uit huisartspraktijken in de provincie Groningen. Met deze gegevens kan inzicht gekregen worden in de geleverde zorg, waarbij de nadruk ligt op adequate controle en behandeling van deze groep patiënten. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat onder meer gericht is op:

  • evaluatie van de geleverde zorg
  • ontwikkeling en evaluatie van initiatieven ter verbetering van zorg
  • gevolgen daarvan op korte en lange termijn uitkomsten in de dagelijkse praktijk.

Zo moet duidelijk worden welke winst daadwerkelijk te behalen is door veranderingen in de diabeteszorg.

Achtergronden

Initiatieven ter verbetering van de gezondheidszorg
Er wordt veel geïnvesteerd in de zorg aan diabetes patiënten. Er zijn diverse regionale initiatieven om deze zorg verbeteren, onder andere rond de inzet van verpleegkundigen, praktijkondersteuners, transmurale richtlijnen en afspraken. Aandachtspunten vormen de organisatie en afstemming van transmurale zorg en de kwaliteit van de medicamenteuze behandeling. Vanuit de landelijke politiek wordt het voorkómen van complicaties door goede diabeteszorg als een van de speerpunten van het komende beleid gezien. Deze aandacht is enerzijds het gevolg van onderzoek dat laat zien dat de uitkomsten van de zorg niet voor alle diabetes patiënten optimaal is. Anderzijds komt dit voort uit de verwachting dat de patiëntengroep snel groeit en daarmee ook de last om deze groep adequaat te begeleiden en behandelen.

Te behalen (gezondheids)winst
Uit klinisch onderzoek blijkt dat met individuele en deels intensieve behandeling veel gezondheidswinst is te behalen. Deze winst kan gepaard gaan met stijgingen in lasten en kosten op de korte termijn. Op de lange termijn zijn er echter besparingen door vermindering van complicaties en de daarvoor benodigde zorg. Duidelijk is dat de macro- en microvasculaire complicaties bij diabetespatiënten tot vermindering van kwaliteit-van-leven en kostenstijgingen leiden. Onduidelijk is echter welke winst te behalen valt in een normale praktijksetting doordat:

  • de patiëntenpopulatie in de praktijk afwijkt van de populatie in trials
  • er in de dagelijkse praktijk goede zorg geleverd moet worden voor meerdere problemen en ziektebeelden tegelijkertijd
  • het ontbreekt aan praktijkonderzoek met voldoende lange follow-up en evaluatie op harde patiëntuitkomsten, zowel nationaal als internationaal.

Goed inzicht in de geleverde zorg gekoppeld aan uitkomsten op patiëntniveau is nodig, zowel om tot verbetering in gezondheidsuitkomsten als tot grotere efficiëntie in de zorg te komen.

Voor details over GIANTT-metadata, zie: https://doi.org/10.34760/652666d663240