Recent is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van aanpassingen in de landelijke richtlijnen ten aanzien van het hanteren van minder stringente HbA1c of bloeddruk waarden bij kwetsbare ouderen.1,2  In de periode tot 2014 zijn de trends in de gehanteerde drempelwaarden bij het starten van medicatie min of meer gelijk voor alle groepen; d.w.z. dalend tot 2011 en daarna weer licht stijgend.(Figuur) Opvallend is echter dat de HbA1c waarden bij start van de medicamenteuze behandeling in alle jaren wat hoger waren voor zowel de groep met de laagste leeftijd (<60 jaar, blauwe lijn) als met de hoogste leeftijd (≥80 jaar, gele lijn) groep. Met name ook de stijging van de drempelwaarde in 2014 bij mensen onder de 60 jaar is verrassend, omdat je daar juist een stringenter beleid zou verwachten. 

3

Figuur: HbA1c  drempelwaarden bij de start van glucose-verlagende medicatie
  1. Ambrož M, e.a. Trends in HbA1c thresholds for initiation of hypoglycemic agents: Impact of changed recommendations for older and frail patients. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021;30(1):37-44.
  2. Ambrož M, e.a. Changes in blood pressure thresholds for initiating antihypertensive medication in patients with diabetes: a repeated cross-sectional study focusing on the impact of age and frailty. BMJ Open. 2020;10(9):e037694.